ЗЕМЕДЕЛИЕ


Ще се стремим към развитие на устойчив, конкурентоспособен и експортно ориентиран аграрен сектор с висок дял биопроизводство. Тази цел трябва да бъде постигана при опазване и екологосъобразно използване на природните ресурси – земя и гори. Смятаме за необходимо:


 •  преодоляване на асиметрията между растениевъдство и животновъдство чрез активно стимулиране с европейски и с национални средства на програми на животновъдството, както и на смесени растениевъдно-животновъдни стопанства;
 •  възстановяване на производството на зеленчуци, плодове, мед, етерични масла и други традиционни култури;
 •  подпомагане чрез данъчни и кредитни облекчения на едноличните стопанства и дребните фермери (особено в полупланинските и планински региони) за производство на специфични хранителни продукти (бутикови и традиционни) на биологичното земеделие;
 •  осигуряване на достъп на малките производители до пазарите на дребно. Стимулиране на кооперирането;
 •  развитие на транспортната и на пазарната инфраструктура, включително на система от стокови борси, тържища и пазари, последните оборудвани с хладилници и съоръжения за първична обработка на продукцията;
 •  стимулиране създаването на производствени вериги за преработка предимно на местни суровини с фокус върху производството на продукти с високо качество и висока добавена стойност;

 •  инвестиране в селскостопанско образование и наука;
 •  децентрализиране работата на Фонд земеделие, като се делегират функции и задачи на структурите му регионално и на общинско ниво;
 •  координация и допълване в дейностите между различните Оперативни програми, кореспондиращи с аграрния сектор и селските райони;
 •  актуализация на нормативната уредба, регулираща арендата, кооперациите, Земеделска камара от нов тип, Национален гаранционен фонд, отношенията на унаследяване и ползване на земята;
 •  съставяне, финансово осигуряване и обвързване с пътна карта за изпълнение на подсекторни програми за: напояването и преодоляването на водния дефицит; запазване и повишаване на почвеното плодородие; устойчиво стопанисване и опазване на горите за запазване на тяхната икономическа, екологическа и социална стойност; отглеждане на източници на биоенергия и индустриални култури като соя, памук, коноп, лен, захарно цвекло и др.; запазване на растителното и животинско биоразнообразие в полупланинските и планински региони.