СПОРТ


Спортът е необходимост и индикатор за развитието както на отделния гражданин, така и на обществото в неговата цялост. Той е един от основните елементи изграждащи националната идентичност.

Българският спорт – национално достояние и право на всеки гражданин


Ако използваме общовалидни оценки относно равнището на  спорта в отделните държави ще се обособят такива с високо развит спорт, други развиващи се в спорта и трети недостатъчно развити. Къде сме ние? Ще припомня само един от показателите да нашия спорт – олимпийските игри в Лондон – 2012. Там завоювахме един сребърен и един бронзов медал. Върнахме се на нивото на постигнатото в Хелзинки 1952, когато резултатът бе същия. За сравнение в Сеул – 1988 постигнахме най-доброто представяне 35 медала, от които 10 златни, 12 сребърни и 13 бронзови. Все по малко деца и младежи спортуват редовно.

Държавното финансиране на спорта основно е сведено до разпределение на приходите от спортния тотализатор в съответствие с целите на изпълнителната власт. Няма държавни изисквания за спортна инфраструктура на населените места. Първична правна основа за ползването на държавните и общински спортни имоти не поражда необходимите последици. Заличена е разликата в правните регламенти между социалния, стопанския и комерсиален спорт. Обобщено държавната политика в спорта от 1989 г. до сега не съответства на равнището и на развитието на съвременния спорт.

Гражданина и спорта

 •     Основен субект на държавната политика за спорта да стане отделният гражданин. Да се въведат принципи, критерии и индикатори относно нивата на спортната грамотност, достъпът и възможностите за реализация на гражданина чрез спорта.
 •     Да се въведат държавни изисквания за спортната инфраструктура на населените места.
 •     Да се регламентират отделни подходи на финансиране съобразно видовете спорт – в свободното време, академичния, аматьорския и професионален спорт и формите на реализация като социална, стопанска и комерсиална дейност.
 •     Въвеждане на нормативна система гарантираща на данъкоплатеца правото на ползване на държавни и общински спортни имоти.
 •     Установяване на съвременен регламент на състезателни и трансферни права с първичен носител състезателят.
 

Треньорът в спорта

 •     Регламентиране статута на треньора в закон като основен създател на спортния продукт.
 •     Въвеждане на ефективна и актуална рейтингова система за определяне на държавния прием за спортни специалисти.
 •     Обезпечена държавна политика за повишаване квалификацията на треньорите.
 •     Осигуряване на финансов ресурс за възнаграждение на треньори за социални дейности.

Спортни организации

 •     Стимулиране образуването на конкурентноспособни спортни организации.
 •     Реално разграничаване на правомощията на държавата от тези на спортните организации. Към днешна дата държавата декларира, че подпомага спорта, но реално тя го управлява.
 •     Развитие на формите и диверсификация на източниците за финансиране
 •     Създаване на условия за реално и ефективно спонсорство на спортните организации.
 •     Разширяване възможностите на спортните организации за преференциално ползване на държавни и общински спортни обекти.
 •     Преразглеждане на държавната политика относно държавните търговски дружества управляващи спортни имоти и съоръжения.
 •     Въвеждане на обективни и съвременни критерии и индикатори за оценка и реализация на спортния продукт.