ИКОНОМИКА


Целим да постигнем икономическо развитие, водещо до благоденствие на гражданите, посредством свободно предприемачество и честна конкуренция. Стремежът ни е да бъде установена благоприятна среда за самостоятелно и независимо развитие на индивидуалните инициативи, при високо ниво на обществена отговорност от страна на предприемачите. Ще работим за:


 •  облекчаване на условията за започване и развиване на бизнес, намаляване на административните и регулаторните режими за малките и средните предприятия;
 •  привличане на индустриални инвеститори чрез програма за преференции, изработена съвместно от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на финансите и Агенцията за чуждестранни инвестиции. Координирано и целенасочено действие, за да се предложи производствена база за компании и най-вече в сектори като автомобилостроене, машиностроене и електроника;
 •  подпомагане сдружаването на малки производители, за да отговорят на изискванията на големите търговци на местния пазар и в чужбина;
 •  осигуряване на публичен ресурс за изпълнението на програма за саниране на жилища, за да се повиши енергийната им ефективност, да се подобри градската среда, да се стимулира икономиката и повиши заетостта;
 •  средства от европейските фондове за периода 2014-2020 г., както и бюджетно финансиране да се насочват към програми за конкурентоспособност и иновации на малките и средни предприятия, с цел модернизиране на промишлеността, създаване на работни места и увеличаване на износа;

 •  развитие на приложните изследвания и внедряването на нови технологии за подобряване на технологичната наситеност на производството и повишаване на производителността на труда;
 •  разпространение на цифрови и зелени технологии;
 •  актуализиране на образователните програми с оглед увеличаване броя на подготвяните в професионалните гимназии и във висшите училища специалисти в сферата на информационните технологии;
 •  честни конкурси и реален достъп на всички до обществени поръчки. Ограничения за фирми, регистрирани в офшорни зони, да участват в конкурси за обществени поръчки и получаване на концесии, в сделки и проекти, свързани с използването на публични средства, държавно или общинско имущество;
 •  защита от нелоялна конкуренция, картели и монополи;
 •  разрешаване на проблемите в банковия сектор и недопускане картелизирането му.