ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ


Виждаме бъдещето на страната ни като част от общото европейско пространство на мир, стабилност и благоденствие.

Членството в ЕС трябва да се превърне в оползотворена възможност за ускоряване на икономическото развитие на страната ни чрез достъпа до общия пазар, до европейските средства за сближаване, увеличаване на конкурентоспособността, за растеж и др. Ще работим България да допринася за по-нататъшната демократизация на европейските институции. Ще се застъпваме за по-всеобхватна интеграция на държавите-членки в политическата, бюджетната, икономическата и социалната области. Също така вярваме, че процесът на разширяване стимулира провеждането на реформи в държавите и разширява зоната на стабилност, мир, демокрация и просперитет на ЕС. Ще работим за:

  •  присъединяване на България към Шенгенското споразумение и постигане на пълна готовност да бъде поета отговорността за контрола на външните граници на ЕС и за справяне с натиска на нелегалната емиграция;
  •  обща енергийна политика на ЕС, подчинена на единна цел: достатъчни доставки на енергия и достъпни цени при възможно най-слабо замърсяване – чрез ефикасни, солидарни и амбициозни действия, за да се разнообразят източниците на енергия и начините за тяхното доставяне;
  •  европейско подпомагане за създаването на заетост, особено в сектори като зелената икономика, информационни и комуникационни технологии, креативни индустрии;
  •  въвеждане на общи социални стандарти за да се преодоляват социалните неравенства, да се избегне социалният дъмпинг и да се намали броят на „работещите бедни“;
  •  финансова, бюджетна и данъчна политика, които насърчават инвестиции, преодоляват регионалните дисбаланси и създават работни места, насочени са към елиминиране на социалните неравенства и към противодействие на измамите и избягването на данъчното облагане;
  •  общи действия на ЕС и на страните членки за борба с организираната престъпност, корупцията и прането на пари – чрез гарантиране на публичност и прозрачност в обществените поръчки, бизнес практиките, банковата и финансовата система;
  •  твърдо установяване на демократичните принципи и на върховенството на закона с прилагане на категорични санкции при прояви на краен национализъм, антидемократична пропаганда, дискриминация, ксенофобия и хомофобия;
  •  откритост, прозрачност и справедливост в процеса на разширяване на ЕС – всички страни с перспектива за членство следва да се присъединят щом изпълнят условията за това.
  •  разширяване на регионалното сътрудничество в рамките на Процеса на стабилизиране и асоцииране – за постигане на помирение, укрепване на стабилността и за подпомагане интеграцията в ЕС на Западните Балкани.