ПРАВОСЪДИЕ


Стремим се към установяване на справедливост, върховенство на закона и сигурност, гарантирани от държавните институции. Обявяваме се за:


  •  нов модел на избор и функциониране на Висшия съдебен съвет, като постоянно функциониращ орган, който има основен състав, пряко избиран от съдиите и разширен състав, включващ представители на постоянни комисии на Народното събрание, Министъра на правосъдието и Главния прокурор, които вземат участие в заседания по въпроси, касаещи бюджета, щата, съдебната карта, обсъждане на законопроекти и др.;
  •  изваждане на прокуратурата от съдебната система. Промени в структурата, функциите, правомощията и статута на прокурорите, който да изключва несменяемост. Избор на главен прокурор от Народното събрание с квалифицирано мнозинство, с 5-годишен мандат;
  •  утвърждаване статута на Съвета по сигурността към Министерския съвет като орган за координиране на дейностите за защита на националната сигурност;
  •  преразглеждане на отношенията и хармонизиране на действията на всички институции и органи в системата за сигурност – за да се постигне оптимално използване на наличните ресурси и да се избягнат разминаване или дублиране в дейността;
  •  достигане и поддържане на разходите за отбрана на ниво, позволяващо страната да разполага с военен ресурс, реално гарантиращ сигурността. Технологично обновяване на отбранителните способности. Нарастване на капиталовите разходи в отбранителния бюджет, за да се инвестира в съвременни технологии и да се развива модерна армия. Пълноценно използване капацитета на националната отбранителна индустрия;
  •  активен парламентарен контрол върху сектора за сигурност, основан на принципите на доброто управление, при осигуряване на баланс между публичност и секретност;
  •  създаване на условия за ефективно изпълнение на дейностите на компетентните държавни органи по противодействие на престъпността, с оглед адекватно решение на особено тежките проблеми с битовата престъпност, корупцията, организираната престъпност, прането на пари, трафика на хора, стоки и капитали;
  •  прекратяване на практиките на нерегламентирана и безконтролна намеса на службите са сигурност в личния живот, в икономическите и в обществените отношения на гражданите;
  •  предаване на всички необходими и посочени в закона документи на Държавна сигурност и на разузнавателните служби на Българската народна армия на съответната комисия, която да завърши своевременно възложените ѝ задачи за разкриване, обявяване на принадлежност и съхраняване на документите.