ПРОМЯНА В ПОЛИТИКАТА И ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ


Ще работим за демократичност и прозрачност на политическата система и на органите на държавна власт. Политиката трябва да се провежда от името и в интерес на гражданите, а партиите да не са фасада, зад която са прикрити механизми за прокарване на корупционно-клиентелистки и олигархични интереси. Хората в България са силно разочаровани и не вярват на политиците и на политиката като средство за разрешаване на проблемите ни. Ще работим за това, излъченото от гражданите представителството и провежданите впоследствие политики да водят до общественополезни резултати. За да бъдат постигнати тези цели, смятаме за необходимо:

 •  премахване на фигурата Велико народно събрание. Изменения и допълнения на Конституцията да се приемат от Народното събрание с квалифицирано мнозинство;
 •  намаляване броя на народните представители;
 •  намаляване размера на субсидиите за политическите партии;
 •  въвеждане на смесена мажоритарно-пропорционална изборна система;
 •  машинно и електронно гласуване на избори и референдуми;
 •  постоянна, добре обучена и независима изборна администрация;
 •  облекчаване на изискванията за свикване и провеждане на референдуми;
 •  ефективно законодателство за предотвратяване конфликтите на интереси и за отнемане на престъпно придобито имущество;
 •  електронно правителство, включително въвеждане в личните документи на електронен подпис за контакт и идентифициране в електронната среда пред държавна и общинска администрация, компании за комунални услуги, финансови институции и др.;
 •  укрепване на конкурсното начало за подбор на кадри за администрацията, стриктно придържане към прозрачни професионални критерии и усвояване на добрите практики от европейските структури;
 •  гласуване с квалифицирано мнозинство при избор или освобождаване от Народното събрание на ръководителите на независимите държавни регулаторни и контролни институции, определени със закон, на членове на Висшия съдебен съвет, както и при повторно приемане на върнат от президента на републиката закон.