ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

по чл. 29, ал. 2 от Закона за политическите партии

Дарения и завещания от физически лица. (вид, размер, стойност и цел на направеното дарение или завещание) 2018 г. – pdficon_small .pdf (117 KB)

Декларации за произхода на средствата, в случаите когато дарението е в размер над една минимална работна заплата 2018 г. – няма

Социологически и рекламни агенции, агенции за осъществяване на връзки с обществеността, които работят с партията 2018 г. – няма

Притежавани недвижими имоти 2018 г.  – няма.

Разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 1000 лв. 2018 г.  – няма.

Регистър по чл. 29, ал. 2, т. 7 от ЗПП – Списък на вещите, предоставени безвъзмездно за ползване, безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица. Имена на лицата, срок за ползване, вид и описание на предоставените за ползване вещи, вид на услугите и декларация за собствеността на вещите 2018 г.  – няма

ОТЧЕТИ ЗА ПРЕДИЗБОРНИ КАМПАНИИ

Избори за народни представители за Народно събрание – 26 март 2017 г.

Връзка към Единния регистър по Изборния кодекс на Сметната палата на Република България

ЕДИНЕН РЕГИСТЪР ПО ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

Близо до хората