ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

по чл. 29, ал. 2 от Закона за политическите партии

Дарения и завещания от физически лица. (вид, размер, стойност и цел на направеното дарение или завещание) 2016 г. – pdficon_small .pdf (84 KB)

Декларации за произхода на средствата, в случаите когато дарението е в размер над една минимална работна заплата
2016 г. – pdficon_small .pdf (2.4 МB)

Социологически и рекламни агенции, агенции за осъществяване на връзки с обществеността, които работят с партията 2016 г. – ПраймТайм ПР ЕООД, Алфа Рисърч ООД

Притежавани недвижими имоти 2016 г.  – няма.

Разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 1000 лв. 2016 г.  – няма.

Регистър по чл. 29, ал. 2, т. 7 от ЗПП – Списък на вещите, предоставени безвъзмездно за ползване, безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица. Имена на лицата, срок за ползване, вид и описание на предоставените за ползване вещи, вид на услугите и декларация за собствеността на вещите 2016 г.  – няма

Избори за народни представители за Народно събрание – 26 март 2017 г.

Връзка към Единния регистър по Изборния кодекс на Сметната палата на Република България

ЕДИНЕН РЕГИСТЪР ПО ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

Избори за президент и вицепрезидент на републиката - 6 ноември 2016 г.

Отчет на Коалиция "ПП Движение 21 - ПП НДСВ” за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. – pdficon_small .pdf (1.6 MB)

Справка за за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания на Коалиция "ПП Движение 21 - ПП НДСВ” за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. –pdficon_small .pdf (254 KB)

Справка за предоставените средства от кандидати, издигнати от Коалиция "ПП Движение 21 - ПП НДСВ” за финансиране на предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. – pdficon_small.pdf (251 KB)

Справка за предоставените средства от политическите партии, участващи в Коалиция "ПП Движение 21 - ПП НДСВ” за финансиране на предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. – pdficon_small.pdf (251 KB)

Информация по чл. 178, ал. 6 от Изборния кодекс за средства за медийни пакети, които са ползвани от Коалиция "ПП Движение 21 - ПП НДСВ” в предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. – pdficon_small.pdf (255 KB)АРХИВ – ИЗБОРИ

Близо до хората