ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

по чл. 29, ал. 2 от Закона за политическите партии

Дарения и завещания от физически лица. (вид, размер, стойност и цел на направеното дарение или завещание) 2016 г. – pdficon_small .pdf (84 KB)

Декларации за произхода на средствата, в случаите когато дарението е в размер над една минимална работна заплата
2016 г. – pdficon_small .pdf (2.4 МB)

Социологически и рекламни агенции, агенции за осъществяване на връзки с обществеността, които работят с партията 2016 г. – ПраймТайм ПР ЕООД

Притежавани недвижими имоти 2016 г.  – няма.

Разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 1000 лв. 2016 г.  – няма.

Регистър по чл. 29, ал. 2, т. 7 от ЗПП – Списък на вещите, предоставени безвъзмездно за ползване, безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица. Имена на лицата, срок за ползване, вид и описание на предоставените за ползване вещи, вид на услугите и декларация за собствеността на вещите 2016 г.  – няма

Нови избори за за кмет на кметство Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград – 13 март 2016 г.

Отчет на ПП “Движение 21” за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за новите избори за кмет на кметство Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград на 13 март 2016 г. – pdficon_small .pdf (1.5 MB)

Справка за за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания на ПП “Движение 21” за новите избори за кмет на кметство Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград на 13 март 2016 г. –pdficon_small .pdf (253 KB)

Справка за предоставените средства от кандидати, издигнати от ПП “Движение 21” за финансиране на предизборната кампания за новите избори за кмет на кметство Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград на 13 март 2016 г. – pdficon_small.pdf (252 KB)

Архив – избори

Избори за общински съветници и кметове – 25 октомври 2015 г.

Отчет на ПП “Движение 21” за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. – pdficon_small .pdf (1.5 MB)

Справка за за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания на ПП “Движение 21” за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. –pdficon_small .pdf (253 KB)

Справка за предоставените средства от кандидати, издигнати от ПП “Движение 21” за финансиране на предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. – pdficon_small .pdf (252 KB)

Избори за народни представители за Народно събрание – 5 октомври 2014 г.

Отчет на ПП “Движение 21” за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. – pdficon_small .pdf (1.5 MB)

Справка за за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания на ПП “Движение 21” за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. – pdficon_small .pdf (253 KB)

Справка за предоставените средства от кандидати, издигнати от ПП “Движение 21” за финансиране на предизборната кампания за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. – pdficon_small .pdf (252 KB)

Информация по чл. 178, ал. 6 от Изборния кодекс за средства за медийни пакети, които са ползвани от ПП “Движение 21” за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. – pdficon_small .pdf (255 KB)

Близо до хората