Нашата визия

За Движение 21

Ние сме граждани, обединени в стремежа към свобода, справедливост и солидарност в обществото. Отстояваме принципите на демокрацията, върховенство на закона, защита на правата на личността, нейното достойнство и сигурност. Стремим се към равенство на всички граждани пред закона, защита на труда, неприкосновеност на частната собственост, свободна стопанска инициатива при защита от нелоялна конкуренция и защита за потребителите, опазване на природата и околната среда.

Нашата визия

Основната ни цел е изграждането на справедливо общество

Общество, в което има свобода в личните, обществените, икономическите отношения, без да се допуска остро социално разслоение. Общество, в което чрез солидарност между гражданите се дава възможност на всички да живеят и да се развиват пълноценно. Искаме да зададем посока и да привлечем хората в България заедно да проправим път към бъдеще, в което си заслужава да се живее.

Промяната, която целим, изисква участие, активна политическа позиция от страна на гражданите, постоянна и последователна реакция срещу нещата, които не приемат и които искат да променят. Това именно ще изпълни демократичното управление на страната със смисъл. Затова подкрепяме развитието на гражданското общество и повишаването на демократичната гражданска култура.

Върховенство на закона и сигурност

основано на благоденствието на гражданите, посредством свободно предприемачество и честна конкуренция. Убедени сме, че пазарът, сам по себе си, не може да осигури справедливо разпределение на ресурсите, с които разполага страната. Целенасочена публична регулация е необходима и за да се гарантира балансирано регионално развитие, социална справедливост и сигурност.

Целим да постигнем икономическо развитие

основано на благоденствието на гражданите, посредством свободно предприемачество и честна конкуренция. Убедени сме, че пазарът, сам по себе си, не може да осигури справедливо разпределение на ресурсите, с които разполага страната. Целенасочена публична регулация е необходима и за да се гарантира балансирано регионално развитие, социална справедливост и сигурност.

Общо европейско пространство

Виждаме бъдещето на страната ни като част от общото европейско пространство на мир, стабилност и благоденствие. Членството в ЕС трябва да се превърне в оползотворена възможност за ускоряване на икономическото развитие на страната ни чрез достъпа до общия пазар, до европейските средства за сближаване, увеличаване на конкурентоспособността, за растеж и др. Наред с това ще работим за това, чрез своите действия България да допринася за по-нататъшната демократизация на европейските институции. За да се подобряват условията за живот в Съюза и най-ефективно бъдат намалявани неравенствата между гражданите му е необходима по-всеобхватна интеграция държавите-членки в политическата, бюджетната, социалната области. Вярваме че процесът на разширяване стимулира провеждането на реформи в държавите и разширява зоната на стабилност, мир, демокрация и просперитет на ЕС.

Образование, наука, култура, здравеопазване, опазване на околната среда

Образованието, науката, културата, здравеопазването, опазването на околната среда са с изключително значение за развитието на обществото и живота на всеки човек. Те не са и не могат да бъдат приравнявани на сектори на икономиката. Достъпът до тези публични блага е основна потребност за всеки. Затова ще се стремим той да не бъде в зависимост от материалното състояние на индивида. Управлението и развитието на тази сектори не може да бъде просто функция на пазара.

Демократичност и прозрачност на политическата система

Ще работим за демократичност и прозрачност на политическата система и на органите на държавна власт. Политиката трябва да се провежда от името и в интерес на гражданите, а партиите да не са фасада, зад която са прикрити форми за прокарване на корупционно-клиентелистки и олигархични интереси. Хората в България са силно разочаровани и не вярват на политиците и на политиката като средство за разрешаване на проблемите ни. Ще работим за това, излъченото от гражданите представителството и провежданите впоследствие политики да водят до общественополезни резултати.

Външна политика

Българската външна политика трябва да изхожда от националните интереси. България трябва да бъде основен фактор за утвърждаването на стабилността, добросъседството и сътрудничеството в Югоизточна Европа и в Черноморския регион. Посредством участието си в международни организации, членството в Европейския съюз и в Организацията на Северноатлантическия договор страната ни трябва да съдейства за установяването на мир, сигурност и устойчиво развитие в глобален мащаб.