Гимназия в Ловеч дели ученици в класове на база социален статус и етнически произход

11

Средно училище „Св. Климент Охридски“ в гр. Ловеч приема и разпределя първокласници в паралелки на база на социалния статус и етническия произход на родителите им. Сигналът за нередностите в гимназията беше подаден от граждани до заместник-председателя на „Движение 21“ Данаил Георгиев.

Според жителите на Ловеч тази практика на предварителна селекция на децата и групирането им в два различни класа – един за деца с „добри“ социално положение и произход и друг за деца на социално слаби родители, предимно от ромски етнически произход, се осъществява вече няколко години. Безпокойството от практикувания от ръководството на училището модел на сегрегация е станал повод родителите на първокласници да внесат в Районния инспекторат по образование – Ловеч няколко писма.

В града е публично известно, че още преди да пристъпят прага на училището децата биват преценявани според социалния статус и етническия произход, а определени родители увещавани в разговори с учители на четири очи и по телефона да записват бъдещите ученици в „българския клас“. Родителите заявяват, че по време на инициираната от училищното ръководство Лятна академия „Повече заедно“, с цел да направи плавен и приятен прехода от детска градина към училище, времето прекарано с учениците се използва отново за „правилно разпределяне“ на децата в бъдещите паралелки.

Вследствие това разделение, в т.нар. „цигански“ клас учебният и възпитателен процес е проблематичен. Децата не усвояват книжовния български език, в речта им трайно се установяват диалектни форми. Наред с това, както в първи клас, така и в горните класове, съставени на същите принципи, учителите и възпитателите не успяват ефективно да наложат ред, дисциплина и обичайните норми на поведение. Честа практика в часовете по самоподготовка за първи клас, е учител да поставя пред учениците по-голямо дете – роднина на някой от класа, за да „помага“ за реда и дисциплината. Сбиванията са ежедневие, включително групови саморазправи с участие на по-големи роднини и на родители.

„С основание гражданите на Ловеч са обезпокоени от средно- и дългосрочните последствия от модела, практикуван в училище „Св. Климент Охридски“. Той възпроизвежда и затвърждава негативните стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси. Задълбочава проблемите с дефицита на знания и свързаните с тях компетентности, бедния речников запас и недоброто владеене на книжовния български език у учениците от социално слаби и от ромски семейства. В допълнение, обременява с този проблем и попадналите в „грешния“ клас деца от български произход, които са недостатъчно на брой за да послужат като положителен пример и да въведат модел за поведение и общуване, базиран на общоприетите норми, правила и ред. Чрез „малцинствените“ класове в училището, а и в обществената среда на Ловеч, ще се затвърждават агресията и насилието като обичайни прояви в отношенията между хората“, каза зам.-председателят на „Движение 21“, който е родом от Ловеч.

Според него наложената практика на сегрегация не създава благоприятна среда за обучение и възпитание и не подпомага успешната социализация на децата и учениците от етническите малцинства, каквато цел преследва политиката на образователна интеграция на Министерството на образованието и науката. Ниското качество на образование, получено в СУ „Св. Климент Охридски“ – Ловеч, ще възпроизведе и разшири сериозните проблеми с отпадането на ученици, със склонността към изолация и с неспособността им за социализация,  за успешна житейска и професионална реализация, смята още той.

По думите на Данаил Георгиев практическият опит, на който и МОН се позовава, показва че интеграцията и интеркултурните взаимодействия могат да се реализират единствено в етнически смесена образователна среда, която не допуска сегрегация. В тази връзка, родителите в Ловеч с основание поставят въпроса дали директорът на училището коректно прилага нормативната уредба в областта на началното образование по отношение на интеграцията и приобщаването на деца с различен етнос и социален статус, както и очакват, ако бъдат открити нарушения в училището, Регионалния инспекторат и МОН да предприемат навременни и категорични мерки за тяхното отстраняване.