Warning: Constant GMP_VERSION already defined in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/config.php on line 58

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16
Младежка политика – Движение 21
Политическа програма

Младежка политика

Българче да се наричам, първа гордост е за мен!

Здравословна и сигурна среда на живот на българските студенти.

Отговорността за стопанисването на всички държавните общежития се делегира на отделни от университетите правни субекти – търговски дружество с частна инициатива или публично-частно партньорство задължително под контрола на Министерство на образованието и науката.

Изграждане на цялостна система за реализация на младите хора на пазара на труда.

Задължително изграждане на кампуси за обучение и почивка в обособени територии в близост до университетските градове.

Държавна ангажираност в програмите за студентска мобилност.

Държавата компенсира разликата във финансирането на стипендиите за обучения в чужбина по програми за обмен и подпомага студентите им при намиране на общежитие или квартира в чужбина.

Гарантирана среда за развиване на младежко предприемачество.

Създаване на самостоятелна агенция „Бюро студентски труд”, която да администрира програмите за младежка заетост и активно да реализира европейската програма „Младежка гаранция”.

Насърчаване на доброволчеството и признаването му като трудов и осигурителен стаж.

Осигуряване на преференциални инвестиционни кредити за млади предприемачи с достъпна лихва на нивото на лихвите при потребителските кредити, с възможност за безлихвени периоди в първите няколко месеца от стартирането на бизнеса, под задължителния контрол на кредитната институция и централната банка.Въвеждане на данъчни облекчения по отношение на корпоративния данък, за определени периоди, при стартиране на самостоятелен бизнес чрез финансиране от кредитна институция.

Постигане високо ниво на доверие в институциите от страна на младите хора.

Реализиране на законодателни промени за признаване на доброволческия труд за трудов стаж, като осигуряването се поема по равно между дължавата и институцията към която се полага доброволческия труд. Създаване на програми за развитие на човешките ресурси в държавната и общинска администрация, с приоритет постоянна заетост на млади хора.