Warning: Constant GMP_VERSION already defined in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/config.php on line 58

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/d21bg/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/modules/options/models/options.php on line 16
Публичен регистър – Движение 21
по чл. 29, ал. 2 от Закона за политическите партии

Публичен регистър

Ние сме граждани, обединени в стремежа към свобода, справедливост и солидарност в обществото. Отстояваме принципите на демокрацията, върховенство на закона, защита на правата на личността, нейното достойнство и сигурност. Стремим се към равенство на всички граждани пред закона, защита на труда, неприкосновеност на частната собственост, свободна стопанска инициатива при защита от нелоялна конкуренция и защита за потребителите, опазване на природата и околната среда.

Дарения и завещания от физически лица. (вид, размер, стойност и цел на направеното дарение или завещание)

Декларации за произхода на средствата, в случаите когато дарението е в размер над една минимална работна заплата

Социологически и рекламни агенции, агенции за осъществяване на връзки с обществеността, които работят с партията

Няма

Притежавани недвижими имоти

Няма

Разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 1000 лв.

Няма

Регистър по чл. 29, ал. 2, т. 7 от ЗПП – Списък на вещите, предоставени безвъзмездно за ползване, безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица. Имена на лицата, срок за ползване, вид и описание на предоставените за ползване вещи, вид на услугите и декларация за собствеността на вещите

Няма

Годишни финансови отчети

Годишен финансов отчет за 2022 г.

Отчети за предизборни кампании

Връзка към Единния регистър по Изборния кодекс на Сметната палата на Република България