Нашата визия

За Движение 21

Ние сме граждани, обединени в стремежа към свобода, справедливост и солидарност в обществото. Отстояваме принципите на демокрацията, върховенство на закона, защита на правата на личността, нейното достойнство и сигурност. Стремим се към равенство на всички граждани пред закона, защита на труда, неприкосновеност на частната собственост, свободна стопанска инициатива при защита от нелоялна конкуренция и защита за потребителите, опазване на природата и околната среда.

Нашата визия

11

Основната ни цел е изграждането на справедливо общество

Общество, в което има свобода в личните, обществените, икономическите отношения, без да се допуска остро социално разслоение. Общество, в което чрез солидарност между гражданите се дава възможност на всички да живеят и да се развиват пълноценно. Искаме да зададем посока и да привлечем хората в България заедно да проправим път към бъдеще, в което си заслужава да се живее.

Промяната, която целим, изисква участие, активна политическа позиция от страна на гражданите, постоянна и последователна реакция срещу нещата, които не приемат и които искат да променят. Това именно ще изпълни демократичното управление на страната със смисъл. Затова подкрепяме развитието на гражданското общество и повишаването на демократичната гражданска култура.

11

Върховенство на закона и сигурност

основано на благоденствието на гражданите, посредством свободно предприемачество и честна конкуренция. Убедени сме, че пазарът, сам по себе си, не може да осигури справедливо разпределение на ресурсите, с които разполага страната. Целенасочена публична регулация е необходима и за да се гарантира балансирано регионално развитие, социална справедливост и сигурност.

11

Целим да постигнем икономическо развитие

основано на благоденствието на гражданите, посредством свободно предприемачество и честна конкуренция. Убедени сме, че пазарът, сам по себе си, не може да осигури справедливо разпределение на ресурсите, с които разполага страната. Целенасочена публична регулация е необходима и за да се гарантира балансирано регионално развитие, социална справедливост и сигурност.

11

Общо европейско пространство

Виждаме бъдещето на страната ни като част от общото европейско пространство на мир, стабилност и благоденствие. Членството в ЕС трябва да се превърне в оползотворена възможност за ускоряване на икономическото развитие на страната ни чрез достъпа до общия пазар, до европейските средства за сближаване, увеличаване на конкурентоспособността, за растеж и др. Наред с това ще работим за това, чрез своите действия България да допринася за по-нататъшната демократизация на европейските институции. За да се подобряват условията за живот в Съюза и най-ефективно бъдат намалявани неравенствата между гражданите му е необходима по-всеобхватна интеграция държавите-членки в политическата, бюджетната, социалната области. Вярваме че процесът на разширяване стимулира провеждането на реформи в държавите и разширява зоната на стабилност, мир, демокрация и просперитет на ЕС.

11

Образование, наука, култура, здравеопазване, опазване на околната среда

Образованието, науката, културата, здравеопазването, опазването на околната среда са с изключително значение за развитието на обществото и живота на всеки човек. Те не са и не могат да бъдат приравнявани на сектори на икономиката. Достъпът до тези публични блага е основна потребност за всеки. Затова ще се стремим той да не бъде в зависимост от материалното състояние на индивида. Управлението и развитието на тази сектори не може да бъде просто функция на пазара.

11

Демократичност и прозрачност на политическата система

Ще работим за демократичност и прозрачност на политическата система и на органите на държавна власт. Политиката трябва да се провежда от името и в интерес на гражданите, а партиите да не са фасада, зад която са прикрити форми за прокарване на корупционно-клиентелистки и олигархични интереси. Хората в България са силно разочаровани и не вярват на политиците и на политиката като средство за разрешаване на проблемите ни. Ще работим за това, излъченото от гражданите представителството и провежданите впоследствие политики да водят до общественополезни резултати.

11

Външна политика

Българската външна политика трябва да изхожда от националните интереси. България трябва да бъде основен фактор за утвърждаването на стабилността, добросъседството и сътрудничеството в Югоизточна Европа и в Черноморския регион. Посредством участието си в международни организации, членството в Европейския съюз и в Организацията на Северноатлантическия договор страната ни трябва да съдейства за установяването на мир, сигурност и устойчиво развитие в глобален мащаб.