„Движение 21“ иска оставката на министър Московски заради отказа от модернизирането на жп линията Видин – София – Кулата

Политическа партия „Движение 21“ иска оставката на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски заради отказа от участието на България в „Механизма за свързване на Европа“ (МСЕ) на Европейския съюз с безвъзмездно финансиране на проекта за модернизацията на жп линията Видин – София – Кулата с първия участък Видин – Медковец. Пренебрегването на тази възможност ще затвърди и задълбочи диспропорцията в развитието на регионите у нас с оглед на неравномерното разпределение на инвестициите в инфраструктурата на Северна и Южна България. Така Северозападна България ще продължи да бъде най-слаборазвитият регион в страната и ЕС.

Според „Движение 21“ отказът от реализация на проекта е категоричен знак, че настоящото правителство няма да осъществи поетите от страната ни ангажименти към договорните отношение със страните-членки на ЕС. Това изразява нежеланието на кабинета да обвърже България с основната европейска транспортна мрежа, а по този начин няма да позволи и на още една държава-членка на ЕС – Гърция, да се възползва от равноправния достъп до свързана Европа.

Със самия Регламент 1316/2013 Европейският съюз определя TEN-T мрежата, чрез която да бъдат свързани всички държави-членки и изграждането на кои направления в рамките на съюза са икономически целесъобразни. Взето е предвид не само регионалното им значение, а значението им за целия ЕС. Това прави несъстоятелно твърдението на министър Московски в отговор на отворено писмо на „Движение 21“, че отказът България да се възползва от безвъзмездното  финансиране е поради „икономическа нерентабилност“ на проекта. Така страната ни на практика се отказва от прилагането на Регламента, а с това – от гарантиране на свързаност в Европа. Това е и доказателство за липсата на стратегическа политика за развитието на транспортна мрежа на България.

Финансовият „Механизъм за свързване на Европа“ подсигурява на държавите – членки бюджет за техни проекти по TEN-T мрежата не по-малък от участието им в гаранционния фонд. България участва в гаранционния фонд с около 420 млн. евро, което означава, че страната ни може да използва за TEN-T проектите на територията си сума не по-малка от 420 млн. евро.

Според „Движение 21“ България не се е възползвала от възможността да подготви и да кандидатства с редица проекти, чрез които да гарантира своята свързаност с Европа, както и тази на Гърция (която няма сухопътна граница с друга държава-членка на ЕС, освен България). Страната ни няма лимит за участие с проекти по МСЕ, стига те да отговарят на заложените в Регламент 1316/2013 изисквания, а именно проектите да попадат в обхвата на TEN-T коридорите, преминаващи през страната (реално това е частта на 4-ти коридор „Ориент/Източно Средиземноморие“, както и частта на 9-ти коридор „Рейн – Дунав“, на българска територия това е поречието на Дунав).

Националният изпълнителен съвет на ПП „Движение 21“ се противопоставя и ще се противопоставя на всяко действие на правителството, с което се застрашава геополитическото и регионално значение на страната ни, националната сигурност и стабилност.