Честит 1 май!

За Европа на хората

Честит 1 май! Честит Ден на труда и на международната работническа солидарност!

На днешния ден можем да отчетем, че членството в Европейският съюз донесе много възможности на българските граждани. Като тези, да можем свободно да пътуваме и работим в Европа. Правилата в ЕС за работното време, отпуските, майчинството и много други области на трудовите отношения защитават и разширяват правата на работниците и служителите. В икономически план България също печели значимо от членството си.

В същото време Европейският съюз е в дълг към своите граждани. Не се справя с повсеместното нарастване на социалните неравенства. Ползите от икономическия растеж се концентрират в ръцете на малцина. Все повече хора се съмняват, че Европа работи за благоденствието на гражданите.

За нас, Движение 21, хората трябва да бъдат в центъра на европейските политики. Социалните интереси на гражданите, работниците, служителите, трябва да са с предимство през интересите на фирмите.

Затова искаме да възродим проекта, основан върху ценности като свобода, справедливост, солидарност, приобщаване, равенство пред закона.

Икономическите и социалните политики на Европейския съюз трябва да създават работни места, да сближават жизнените стандарти и качеството на живот, да преразпределят благосъстоянието, да поставят социалните права на хората пред пазарните свободи на големите компании.

България има да наваксва по редица социални показатели – заетост, безработица, общ доход, работна заплата, пенсии, грамотност, достъпно здравеопазване и образование, за да преодолеем унизителните различия между европейските и българските граждани.

Работещите трябва да получават еднакво заплащане за равен труд, на едно и също работно място. Заплатите трябва да бъдат достойни и навсякъде в ЕС бъдат договорени минимални ставки по сектори за съответната страна.

Във времена, когато хората все по-често сменят работните места и професионалната квалификация, европейските мерки за заетостта трябва да подпомагат преимуществено подготовката на компании и работници за зелени и цифрови индустрии, за ефектите от разпространението на изкуствения интелект.

За да наваксаме нашето научното и технологично изоставане, в България трябва да се мобилизира и доразвие съхранения научен потенциал и изследователски капацитет във важни за икономиката науки като математиката, физиката и химията, в биологията, фармацията, микроелектрониката, нанотехнологиите, приборостроенето.

С помощта на механизмите на ЕС да се премине към въвеждане на високотехнологични производства, откриващи за хората нови кариерни хоризонти и възможности да упражняват високозаплатен труд.

Трябва да бъдат насърчавани образователни програми, развиващи освен тясната професионална специализация, също и критично мислене, предприемчивост, интердисциплинарност, междуличностни умения.

Младите хора трябва да получават знания и умения да планират и управляват своето бъдеще, както и да бъдат активни граждани. Следващата Европейска комисия трябва да продължи програмата „Еразъм+“ и да разшири достъпността ѝ.

Нека на Европейските избори през май да се произнесем за общо европейско бъдеще, но и за обновление на европейския проект, за доближаване на управлението му до гражданите, за справедливи възможности за развитие на личния потенциал, за защита на правата, достойнството и сигурността на хората.

За Европа на хората!